Hvezdokupy

(Kliknutim na obrazek ziskate vetsi nahled.)

Zpet na GaleriiM44, Jeslicky
(Beehive cluster) (02.2011)

Otevrena hvezdokupa M45
Plejady (10-11.2009)

Kulova hvezdokupa M13
v Herkulovi (19.4.2009)

Kulova hvezdokupa M13
v Herkulovi (21.3.2009)

Double cluster (NGC869 a NGC844)
v Perseovi (13.2.2009)

Hvezdokupa M45 s reflexni
mlhovinou - Plejady (16.1.2009)

Double cluster (NGC869 a NGC844)
v Perseovi (9.9.2008)

M45 Plejady (27.8.2008)Zpet na Galerii