Mlhoviny

(Kliknutim na obrazek ziskate vetsi nahled.)

Zpet na GaleriiEmisni mlhovina NGC7000 (23,26.6.2012)
Pelikan Nebula v Labuti
(8.7.2011)

NGC2174 Emisni mlhovina
(6-9.2.2011)

Planetarni mlhovina M27
(25.8.2011)

NGC1499 Mlhovina Kalifornie
(16.1., 28.12.2010)

NGC6888 Srpkova mlhovina
(6.9.2010)

Zbytek supernovy M1
(Krabi mlhovina) (10.10.2010)

Hvezdokupa M52 a mlhovina
"Bublinka" (16.07.2010)

IC1340 - zbytek supernovy
v Labuti pres UHC filtr (08.2010)

Mlhovina NGC281
Pacman (08-09.2010)

IC1340 - zbytek supernovy
v Labuti pres UV/IR filtr (11.7.2010)

NGC 7380 v Cepheovi (07.2010)
IC 1396 v Cepheovi
(06.2010)

M16 Orli mlhovina (4,5.6.2010)
Mlhoviny Barnard 33, IC434
a NGC2024 v Orionu (03.2010)

Mlhovina Rosette
Monoceros (2009/2010)

Sadr Nebulosity, NGC6910
Cygnus (25.4.,7.10.2009)

Otevrena hvezdokupa M45
Plejady (10-11.2009)

IC 1805 - Srdce
(08.2009)

Mlhovina M17 (Swan nebula)
(17/27.07.2009)

Emisni mlhovina M8
(Lagoon Nebula)(13.07.2009)

Emisni a reflexni mlhovina M20
(Trifid Nebula) (13.07.2009)

Objekty M8, M20
a M21 ve Strelci (13.7.2009)

Emisni mlhovina NGC7000
(Cygnus) (16.06.2009)

Hvezdokupa M45 s reflexni
mlhovinou - Plejady (16.1.2009)

Mlhovina NGC1977 v Orionu
(23.12.2008)

Mlhoviny M42, M43 a NGC1977
v Orionu (23.12.2008)

Mlhoviny Barnard 33, IC434
a NGC2024 v Orionu (23.12.2008)

Velka mlhovina M42 v Orionu
(4.11.2008)

Severni Amerika -
NGC7000 (27.08.2008)

Hvezdokupa M45 s reflexni mlhovinou
- Plejady (27.8.2008)

Mlecna draha v Labuti (11.08.2008)
NGC7000 (Severni Amerika)
s Vixen GP2 (27.06.2008)

Severni Amerika -
NGC7000 (27.06.2008)

Mlecna draha ve Strelci
s Jupiterem (27.6.2008)

Mlecna draha v Labuti (07.05.2008)Zpet na Galerii